گالری 2 ◂ سید اصغر سعادت میرقدیم
سید اصغر سعادت میرقدیم-لاهیجان- در حجره مدرسه علمیه لاهیجان-درکنار یکی از دوستان لاهیجانی اهل روستای ..._سال های اول طلبگی