گالری 2 ◂ سید اصغر سعادت میرقدیم
سید اصغر سعادت میرقدیم-لاهیجان-درحجره مدرسه علمیه لاهیجان- کناریکی از روحانیون مشهدی که برای تبلیغ به لاهیجان آمده بود_سال های اول طلبگی